ΑΦΙΣΕΣ

Γνωρίστε το Κ.Π.Ε. PDF Εκτύπωση E-mail

  

Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων είναι μια δομή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων που ανήκει στη μη τυπική εκπαίδευση. Βασικός στόχος του είναι να
ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τη μαθητική κοινότητα για διάφορα περιβαλλοντικά
θέματα. Μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, η μαθητική κοινότητα θα
συνειδητοποιήσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα και θα δράσει πιο ενεργά για την επίλυσή
τους με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. Επιπλέον, θα δράσει πολλαπλασιαστικά και θα
ενημερώσει με τη σειρά της την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Παρέχει ίσες ευκαιρίες σε άτομα
με αναπηρία αλλά και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως
μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα εθνικών μειονοτήτων. Η ενίσχυση της οικολογικής
συνείδησης θα έχει ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή όλο και
περισσότερων ατόμων στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της
οικολογικής ισορροπίας. Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν σεμινάρια και επιμορφώσεις
για το περιβάλλον, ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης ενώ έμφαση θα δοθεί στην
ανάληψη πρωτοβουλιών.
Με αυτό τον τρόπο, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου-
Τρικκαίων παύει να λειτουργεί μεμονωμένα και αποσπασματικά όσον αφορά το παρεχόμενο
έργο του και διευρύνει τον ορίζοντα της εμβέλειάς του, έχοντας στο επίκεντρό του την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω της βιωματικής μάθησης. Αυτό επιτυγχάνεται σε
συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, κυβερνητικούς και μη φορείς, την τοπική κοινωνία
και τα σχολεία της περιοχής εμβέλειάς του, αλλά και πανελλαδικά. Στο βαθμό που αυτό
είναι εφικτό θα επιδιωχθεί και η υποστήριξη δράσεων διακρατικού χαρακτήρα.

Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων είναι μια δομή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευμάτων που ανήκει στη μη τυπική εκπαίδευση. Βασικός στόχος του είναι ναενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τη μαθητική κοινότητα για διάφορα περιβαλλοντικάθέματα. Μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, η μαθητική κοινότητα θασυνειδητοποιήσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα και θα δράσει πιο ενεργά για την επίλυσήτους με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. Επιπλέον, θα δράσει πολλαπλασιαστικά και θαενημερώσει με τη σειρά της την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Παρέχει ίσες ευκαιρίες σε άτομαμε αναπηρία αλλά και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπωςμετανάστες, πρόσφυγες, άτομα εθνικών μειονοτήτων. Η ενίσχυση της οικολογικήςσυνείδησης θα έχει ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή όλο καιπερισσότερων ατόμων στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και στη διατήρηση τηςοικολογικής ισορροπίας. Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν σεμινάρια και επιμορφώσειςγια το περιβάλλον, ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης ενώ έμφαση θα δοθεί στηνανάληψη πρωτοβουλιών.

Με αυτό τον τρόπο, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου-Τρικκαίων παύει να λειτουργεί μεμονωμένα και αποσπασματικά όσον αφορά το παρεχόμενοέργο του και διευρύνει τον ορίζοντα της εμβέλειάς του, έχοντας στο επίκεντρό του τηνΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω της βιωματικής μάθησης. Αυτό επιτυγχάνεται σεσυνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, κυβερνητικούς και μη φορείς, την τοπική κοινωνίακαι τα σχολεία της περιοχής εμβέλειάς του, αλλά και πανελλαδικά. Στο βαθμό που αυτόείναι εφικτό θα επιδιωχθεί και η υποστήριξη δράσεων διακρατικού χαρακτήρα.

 

 
logoKPE_NEW

Ακολουθήστε μας στο Facebook